Hoş geldiňiz!

Biziň Ösüşimiziň Syry

11 ÝYL siziň bilen

Türkmendemirönümleri döwlet kärhanasy 2009-nji ýylyň 15-nji maýynda Türkmenistanyň Prezidenti Hormatly Gurbanguly Berdimuhamedowyň dabaraly ýagdaýda açyp beren türkmeniň ilkinji demir erediji desgasy bolup, uludan-kiçä ähli türkmen halkyna uly buýsanç bagyşlady. Bu taryhy pursatlarda ildeşlerimiziň şatlygna şärik bolan daşary ýurtly myhmanlar, habar beriş serişdeleriniň wekilleri berkarar Diýarymyzda gurluşyklaryň geriminiň giňdigine, milli Liderimiziň ýolbaşçylygynda il-güniň galkynyşynyň, agzybirligniň gudrat bolup dünýä dolýandygyna ýene bir gezek aýdyň göz ýetirdiler.

Işlerimiz

Joşgunly Zähmetler Taslamasy

Türkmendemirönümleri döwlet kärhanasy üç sany esasy önümçilik sehini özine birlesdirip, metal guýýan sehiniň ýyllyk önimçüligi 135 müň tonna, ikinji bolümiň ýyllyk kuwwaty hem 100 müň tonna deňdir.

Taslamalar
Işçiler
Hünärmenler
Hyzmatdaşlar
Biz näme iş edýäris?

Biziň Hödürleýän Hyzmatymyz

Demiri Gaýtadan işlemek

Her biriniň kuwwaty 5 müň kilowat bolan üç elektrodly elektroduga gazany 25 tonna erän önimi almaga mümkinçilik berýär.

Susguç Gazanlary

Erän önümi almak üçin susguç gazanlarynyň 5-si hem-de taýýar demir önümlerini üznüksiz guýýan enjam oturdylandyr.

Iç ýapgytly şweller önimi

100 millimetrden 140 millimetre çenli ölçegdäki metal şwellerleri öndiürýän, ýyllyk öndürijiligi 60 müň tonna barabar.

Armatur önümi

Ajaýyp kärhanamyzda diametri 12 den 32 milimetre çenli dürli ölçegdäki gurluşyk armaturasyny ondürýär.

Daşky gurşawy goramak

Daşgy gurşawy gorap saklamaga we ekologiýa kadalaryna doly laýyk gelmegi ýurdymyzda adam hakynda döwlet derejesinde alada edilýändigine aýdyň subutnama bolyp durýar.

Gyzgyn suw sowadyjy

Zawoda gyzgyn suwy sowadyjy desganyň, kislarod-argon stansiýasynyň hemde çykýan gazlary arassalaýjy ulgam gurnalan.

Aşgabat toý lybasynda

Milli türkmen toýlarynyň, halkara derejede tutulýan baýramçylyklaryň mekany Aşgabat bu gün ýene-de gözleri gamaşdyrýan, göwünleri ganatlandyrýan lybasyna beslenip, halkymyzyň ruhy dünýäsinde aňyrsyna ýetip bolmajak tolgundyryjy, buýsandyryjy täsirleri oýarýar.

Doly okamak

Bu topragyň Watan diýen ady bar Türkmen halkynyň owal-ahyr ýüreginiň, kalbynyň aýdymy, şamçyragy, geçmişiniň, şu gününiň we geljeginiň aýnasy Watandadyr. Çünki hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň görkezýän serkerdelik göreldesine eýerýän nesiller Watan üçin mert durup, janyny orta goýmagy başarýandyr.

Doly okamak

Jebisligiň we ruhubelentligiň mekanynda Gahryman Arkadagymyzyň daşyna mäkäm jebisleşip, ýurdumyzyň baky Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllyk toýuna egsilmez gujur we joşgun bilen barýan ildeşlerimiziň sagdyn durmuş ýörelgelerine berk eýerýändigine düýn Diýarymyzyň paýtagtynda we ähli sebitlerinde geçirilen welosipedli ýörişler aýdyňlygy bilen şaýatlyk edýär.

Doly okamak